Sürdürülebilirlik Raporu


Ekonomik, sosyal ve çevresel temeller üzerinde kalıcı ve karlı bir şirket mi olmak istiyorsunuz?


Sürdürülebilirlik nedir?

Sürdürülebilirlik, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin de kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme kapasitesini koruma ilkesidir. Bu anlayış, doğal kaynakların bilinçli kullanımını, çevresel etkilerin minimize edilmesini ve ekonomik gelişimin yanı sıra sosyal adaletin de gözetilmesini içerir.

Avrupa Birliği'nin belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi, bu ilkenin somut bir eylem planına dönüştürülmesinde öncü bir rol oynamaktadır. Bu hedefler; yoksulluğun sona erdirilmesi, kaliteli eğitim, temiz su ve sanitasyon, uygun fiyatlı ve temiz enerji gibi geniş bir yelpazede konuları kapsamakta, dünya genelinde ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasını hedeflemektedir.

2030 yılına kadar tüm dünya ülkelerinin bu hedeflere ulaşması hedeflenirken, bu süreçte her ülkenin kendi koşullarına uygun stratejiler geliştirmesi beklenmektedir. Sürdürülebilirlik, sadece çevresel korumanın ötesinde, toplumların ekonomik ve sosyal yapısını da kapsayan geniş bir perspektifi ifade eder. Bu yaklaşım, dünya üzerindeki yaşamımızı gelecek nesillerin de aynı hak, özgürlük ve kaynaklara sahip olarak sürdürebilmesi için dünya ekosisteminin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesini merkeze alır.

Bu bağlamda, sürdürülebilirlik; adil bir dünya düzeninin, ekonomik büyümenin ve doğal kaynakların korunmasının birleştiği, kapsamlı ve uzun vadeli bir yaklaşım olarak ön plana çıkmaktadır.

Kurumsal sürdürülebilirlik nedir?

Kurumsal sürdürülebilirlik, dünya ülkelerinin sürdürülebilir kalkınma modelinden ilham alarak oluşturulan, ekonomik performans, sosyal sorumluluk ve çevresel duyarlılık olmak üzere üç temel sac ayağı üzerine kurulu bir yaklaşımdır. Bu modelde, kurumların sadece ekonomik karlılık peşinde koşmaktan öte, çalışanlarının gelişimini ve sosyal haklarını önemseyerek, çevresel etkilerini minimize edecek şekilde faaliyet göstermeleri hedeflenir.

Ekonomik başarı, sosyal adalet ve çevre korumasının dengeli bir biçimde entegre edildiği bu sistem, kurumların çağdaş dünya standartlarına uyum sağlamasını, aynı zamanda bu üç ayağın birbirini döngüsel olarak destekleyerek sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesini amaçlamaktadır. Bu holistik yaklaşım, kurumların uzun vadeli başarısını, toplumsal refahı ve gezegenimizin sağlığını güvence altına almayı hedefler.

Sürdürülebilirlik raporundan kimler yararlanır?

Kurumsal sürdürülebilirlik felsefesi, işlerini çağdaş dünya düzenine uygun bir şekilde kurmak veya mevcut işletmelerini bu temellere dayandırmak isteyen tüm işletme ve kuruluşlar için büyük faydalar sunar. Bu yaklaşımın uygulanması, işletmenin büyüklüğüne veya sektörüne bakılmaksızın mümkündür, böylece küçük ölçekli girişimlerden büyük çok uluslu şirketlere kadar her türlü kurum bu felsefeden yararlanabilir.

Sürdürülebilirlik, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin teşvik edilmesine olanak tanır, bu da işletmelerin hem kendi iç dinamiklerini iyileştirmelerine hem de genel toplumsal ve çevresel etkilerini olumlu yönde geliştirmelerine yardımcı olur. Bu yaklaşımı benimseyen işletmeler, sadece ekonomik kazançlarını maksimize etmekle kalmaz, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında da önemli katkılarda bulunarak geniş bir yelpazede paydaşlarının takdirini ve desteğini kazanır.

Ekol Danışmanlık Sürdürülebilirlik alanında size nasıl yardımcı olur?

Çevresel sürdürülebilirlik raporlarınızın hazırlanmasında katkı verir, yönlendirir ve raporun uluslararası standartlara uygun şekilde tamamlamasını sağlar.